15 September 2009

Pluralisme Agama : Anwar Atarturk hina Nabi Muhamad ?
Saat ini sebutan pluralisme agama seringkali dituturkan Anwar Ibrahim bagi mengambarkan bahawa pemikiran itu adalah selari dengan Islam, malah tindakan perilaku Anwar kini banyak yang menjurus kepada kepercayaan amalan pluralisme agama.

Di dalam satu majlis anjuran NED di Amerika pada tahun 2005, Anwar dengan berani ada menyatakan dihadapan peserta dalam ucapannya bahawa Pluralisme juga di amalkan oleh Nabi Muhamad.

Sedangkan realitinya Pluralisme dianggat sesat oleh ramai ulama islam sehingga Majlis Ulama Indonesia mengharamakan pemikiran tersebut dari disebarkan diIndonesia, memandangkan Indonesia merupakan tapak kelompok pluraslisme di sebelah Asia Timur sebelum dikembangkan ke seluruh Negara rumpun Nusantara termasuk Malaysia.

Kini gerakan Pluralisme Agama digerakkan secara aktif oleh Mantan Presiden Indonesia, Abdul Rahman Wahid atau Gusdur dengan menubuhkan satu yasasan khusus untuk mengerakkan pemikiran tersebut.
Sejarah Pluralisme Agama
Dr. Anis Malik Thoha bekas seorang pensyarah di ISTAC UIA menyatakan fahaman Pluralisme agama ini sebenarnya wujud pada awal abad ke-20 seorang teologi Kristian Jerman bernama Ernst Troeltsch dengan menyatakan perlunya bersikap pluralisme Agama di tengah-tengah berkembangnya konflik antara aliran-aliran dalam agama Kristian mahupun antara agama.Dia berpendapat dalam sebuah artikelnya yang berjudul "The Place of Christianity among the WorldReligions", bahawa umat Kristian tidak berhak mendakwa paling benar.

Pendapat sama juga dilontarkan oleh pemikir dan teologi lainnya seperti sejarawan terkenal Arnold Toynbee dan tokoh Protestan liberal Friedrich Schleiermacher. Pada dasarnya munculnya idea pluralisme agama ini dilatarbelakangi oleh hebatnya pertikaian antara mazhab-mazhab dalam agama Kristian yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga sampai pada peringkat mutual exclusion (saling mengkafirkan), sehingga mendorong presiden Amerika exclusion (saling mengkafirkan), campur tangan untuk mengakhiri perang antar mazhab tersebut.

Hal ini boleh difahami, jika kita ingat kembali mengingat pada awal abad ke-20 yang telah muncul bermacam-macam aliran di Amerika Syarikat.Selain konflik antara aliran mazhab dalam Kristian, faktor politik juga terkait rapat dengan idea tersebut. Pluralisme agama adalah respon terhadap political pluralism yang telah cukup lama dicadangkan terhadap political pluralism dan telah lama diperdebatkan(sebagai wacana) oleh para peletak dasar-dasar demokrasi abad moden, dan yang secara nyata ia diamalkan oleh Amerika.

Kecenderungan umum dunia Barat Barat waktu itu ialah berusaha menuju modenisasi di segala bidang. Dan salah satu ciri daripada moden adalah demokrasi, globalisasidan Hak Asasi Manusia.

Maka dari sinilah lahir political pluralism. Jika dilihat daripada konteks ini, maka religious pluralism pada hakikatnya adalah gerakan politik dan bukan gerakan agama.

Menurut Anis Toha juga bukan sahaja ulama Islam yang menentang pemikiran pluralisme agama malah ia juga ditentang oleh pihak Katolik, Protestan ataupun aliran lainnya.

Diantara penyebab ia ditentang adalah; Pertama: penghantaran mubaligh Kristian ke seluruh penjuru dunia - khususnya dunia Islam yang terus berlangsung ke seluruh penjuru dunia - khususnya dunia Islam yang terus berlangsung sampai sekarang ini.

Kedua: John Hick (salah seorang tokoh pluralisme Anratabangsa saat ini) banyak ditentang oleh para teologi Kristian dan pihak gereja, bahkan dia diusir dari posisi penting yang dia pegang di pihak di gereja Presbyterian. Perdebatan sengit yang kemudiannya dibukukan dalam sebuah buku berjudul: Problems in the Philosophy of Religion,yang merupakansalah satu bukti kuat tentang sanggahan dan penentangan terhadappemikiran pluralisme agama, khususnya yang dikembangkan oleh John Hick dari kalangan daripada kalangan pastur dan teologi Kristian.
Kelemahan ketara idea pluralisme ini dan sepatutnya ditolak menurut Anis Thoha ialahmendakwa bahawa pluralisme memajukan dan mengajarkan toleransi, tapi mereka sendiri tidak bertoleransi karena menafikan kebenaran ekslusif sebuah agama. Mereka menafikan tuntutan"paling benar sendiri" dalam suatu agama tertentu.

Namun kelompok mereka mendakwa yang paling benar dalam membuat dan memahami statement keagamaan, Dan perlu diingat mereka tidak sedar akan kesalahan mereka.

Kedua: adanya "pemaksaan" nilai-nilai dan budayabarat (westernisasi) terhadap negara-negara di bahagian timur, dengan perbagai bentuk dan cara, dari sekatan ekonomi hinga penggunaan senjata dan dan kerahan tentera secara besar-besaran seperti yang tengah menimpa Iraq ketika ini.
Selain itu, mereka juga mendakwa bahawa hanya tuhan mereka sendiri yang benar. Tuhan yang benar menurut mereka ini seperti yang diusulkan John Hick, adalah "The Real" yang namanya, kebetulan ia dapatkan padanan katanya dalam Islam sebagai "Al-Haq". Nah Nahmenurutnya, nama-nama Tuhan dalam berbagai agama hanyalah hanyalah sebagaimanifestasi dari "The Real" ini. Oleh karena itu, semua orang harus mengimani tuhannya John Hick ini.


Jadi pada hakikatnya, mereka telah membangun kepercayaan mereka sendiri. Pluralisme agama juga selalu mengandaikan adanya a host culture atau tuan rumah budaya yang menerima dan menjamu semua budaya yang datang (visiting cultures). Contohnya dalam satu majlis keramaian atau kematian para jemputan akan mengikut adat tuan rumah walaupun adat tersebut boleh dipersoalkan perbuatannya.


Secara keseluruhannya Dr. Anis Thoha menyatakan pluralisme merupakan agama baru,dan langsung tidak sesuai dengan amalan agama islam dimana sebagai agama dia punyatuhan sendiri, nabi, kitab suci dan ritual keagamaan sendiri. tuhan sendiri, nabi, kitab suci dan ritual keagamaan sendiri.

Sebagaimana humanisme juga merupakan agama, dan tuhannya adalahnilai-nilai kemanusiaan, seperti yang dikatakan August Comte. Dalamhal ini John Dewey (seorang filosofi Amerika) mengatakan demokrasi adalahagama dan tuhannya adalah nilai-nilai demokrasi. agama dan tuhannya ialah nilai-nilai demokrasi
Mengapa Islam Menolak Pluralisme Agama?
Sementara itu menurut Dr. Danial bin Zainal Abidin pula mengupas isu pluralisme Agama ini, beliau menyatakan secara logiknya, jika kesemua agama adalah sama mengapakah nabi Muhammad perlu diutus untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya?
Mengapakah nabi perlu menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh golongan Arab ketika itu sehingga mendatangkan kesusahan ke atas diri sendiri? Mengapakah pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam memeluk Islam di zaman nabi dan hal ini diterima nabi dengan penuh kesyukuran? Mengapakah nabi mengutus surat kepada pemimpin pelbagai negara untuk mengajak mereka kepada Islam?

Menurut beliau lagi “Hal ini disebabkan ajaran Islam yang dibawa nabi Muhammad tidak sama dengan ajaran yang terdapat dalam agama yang lain. Konsep ketuhanan Islam tidak sama dengan konsep triniti Kristian, tidak sama dengan konsep trimurti Hindu dan yang seumpamanya.”

Selain itu, menurut bekas pemimpin Jemaah Islah Malaysia Pulau Pinang ini juga menyatakan, “Jika konsep ketuhanan Islam sama dengan konsep triniti Kristian, mengapakah Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 72-73 yang bermaksud, “Demi sesungguhnya, telah kafirlah orang-orang yang berkata: ‘Bahawasanya Allah ialah al-Masih anak Maryam’. Padahal al-Masih sendiri berkata: ‘Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu.

Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan baginya syurga, dan tempat kembalinya ialah neraka; dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim’. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ‘Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan’. Padahal tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari kalangan mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya”?”

Demikian juga, jika benar umat Islam disuruh bertolak ansur dengan sembahan-sembahan yang dianggap sebagai jelmaan daripada Tuhan yang esa, mengapakah dalam surah an-Najm ayat 23 Allah berfirman, “Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah sekali-kali tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian, tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan mengikut apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.”?

Hal yang sama ditegaskan dalam surah az-Zumar ayat 65-66 yang bermaksud, “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada nabi-nabi sebelummu bahawa: ‘Demi sesungguhnya, jika engkau (dan pengikut-pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) tentulah akan gugur amalanmu, dan engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.’ (Janganlah menyembah yang lain daripada Allah) bahkan hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata, dan hendaklah engkau menjadi dari orang-orang yang bersyukur”.

Golongan pluralisme Agama sering kali mengatakan bahawa pelbagai sembahan yang disembah oleh manusia mengikut agama masing-masing tidak sepatutnya menimbulkan masalah kerana tujuannya tetap sama, iaitu, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Islam tidak bersetuju dengan mereka malah dalam surah az-Zumar ayat 3-4 Allah menggelar mereka sebagai golongan musyrik yang sesat dan bukannya sebagai golongan Muslim atau Mukmin yang dimuliakan.

Allah berfirman, “Dan orang-orang musyrik yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata: ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’.

Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, tentulah Dia memilih mana-mana yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaannya. Maha Sucilah Dia (dari menghendaki yang demikian) itu. Dia lah Allah, Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.”

Sebagai kesimpulannya, agama Islam menyuruh umatnya menghormati agama-agama lain. Malah umat Islam dilarang mencaci tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain. Namun, ia tidak bermaksud bahawa umat Islam meredai dan bersetuju dengan ajaran yang terdapat dalam agama-agama itu.

Justeru itu, dalam surah al-Kafiruun ayat 1-6 Allah menegaskan, “Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maka untukmu agamamu, dan untukku agamaku’.” Inilah pendirian umat Islam.

Disini timbul persoalan mengapa Anwar Ibrahim begitu berani mengatakan Nabi Muhamad juga mengamalkan pluralisme, bukankah itu sebagai hinaan kepada Rasul Junjungan umat Islam? Atas platfom apa sebenar yang menyebabkan Anwar berani mengeluarkan pendapat sedemikian rupa.Sekiranya benar ulamak islam dirujuk nescaya tidak akan terkeluar kenyataan demikian melainkan Anwar mendapat sokonga dari kelompok islam liberal atau muslim moderate seprti Gus Dur atau Nucolish Majid atau Khalid Jaafar yang sentiada ingin mewujudkan pembaruan pemikiran terhadap agama islam.

1 ulasan:

Faizal Zakaria's Blog berkata...

Nabi S.A.W adalah contoh ikutan terbaik...
Berapa Juta Pelayar Internet Di Malaysia, Sehari, Sebulan Dan Setahun? Adakah Jumlahnya Semakin Menurun?
>>> Forum 1 Malaysia <<<